shapka_top.png

Leipzig (c/o Fernbus-Terminal Hbf "Leipzig"), Sachsenseite 3